Artykuł sponsorowany

Jak legalnie zatrudniać Białorusinów?

Jak legalnie zatrudniać Białorusinów?

W związku z rosnącą liczbą Białorusinów poszukujących pracy w Polsce, coraz więcej polskich pracodawców zastanawia się, jak legalnie zatrudnić obywateli tego kraju. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem można go przejść bez większych problemów. W niniejszym artykule przedstawimy trzy kluczowe kroki, które należy podjąć, aby legalnie zatrudnić Białorusina w Polsce.

Zapewnienie odpowiedniego pozwolenia na pracę

Pierwszym krokiem jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na pracę dla przyszłego pracownika. W przypadku obywateli Białorusi, najczęściej wystarczającym dokumentem jest tzw. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracodawca musi zgłosić takie oświadczenie do urzędu wojewódzkiego, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Należy pamiętać, że oświadczenie to jest ważne tylko przez 6 miesięcy i nie może być przedłużane. Jeśli pracownik ma zostać zatrudniony na dłużej niż pół roku, konieczne jest uzyskanie dla niego pozwolenia na pracę typu A.

Sprawdzenie warunków do legalizacji pobytu

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy Białorusin spełnia warunki do legalizacji pobytu w Polsce. Obywatel Białorusi musi posiadać ważny paszport oraz wizę, która umożliwia mu pracę na terytorium Polski. W przypadku zatrudnienia na podstawie oświadczenia, wystarczającą wizą jest wiza typu C (turystyczna lub biznesowa) z adnotacją o celu wykonywania pracy. Jeśli jednak pracownik ma zostać zatrudniony na podstawie pozwolenia na pracę typu A, konieczne jest uzyskanie dla niego wizy krajowej (typu D).

Zawarcie umowy o pracę

Ostatnim etapem legalnego zatrudnienia cudzoziemców we Wrocławiu jest zawarcie z nimi stosownej umowy o pracę. Umowa ta musi być sporządzona w języku polskim oraz, jeśli to możliwe, w języku zrozumiałym dla pracownika. Należy również pamiętać o tym, że umowa powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy, takie jak określenie stron, rodzaju pracy, wynagrodzenia czy czasu trwania umowy. Ponadto, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia nowego pracownika do ZUS oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowując, legalne zatrudnienie Białorusina w Polsce wymaga spełnienia kilku warunków, takich jak uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na pracę, sprawdzenie legalności pobytu oraz zawarcie umowy o pracę. Przestrzeganie tych kroków pozwoli uniknąć problemów związanych z kontrolami ze strony urzędów oraz zapewni obydwu stronom korzystanie z przepisów prawa pracy.